Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto Všeobecné podmínky Prodávajícího (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy (jak je definovaná v čl. 2 těchto VOP) uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a upravují spolu s Kupní smlouvou jejich vzájemná práva a povinnosti.

1.2.Práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“). Použití kolizních norem a Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

2. Definice

Pro účely Kupní smlouvy a VOP se pod níže uvedenými pojmy rozumí následující:

2.1.„Kupující“ – osoba označená jako „kupující“ v Kupní smlouvě, jíž Prodávající prodává Zboží;

2.2.„Prodávající“ – společnost PERLIT, spol. s r.o. se sídlem Šenov u Nového Jičína, Mlýnská 475, 742 42, IČ: 41032225, DIČ: CZ41032225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 1140, Česká republika.

2.3.„Kupní smlouva“ – smlouva o koupi Zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, příslušná Kupní smlouva je vždy tvořena těmito VOP a dále:

2.3.1. Rámcovou smlouvou anebo

2.3.2. Dílčí kupní smlouvou

2.4. „Rámcová smlouva“ – smlouva o obchodních podmínkách dodávek Zboží konkretizovaného v příslušné Dílčí kupní smlouvě.

2.5. „ Dílčí kupní smlouva“ – kupní smlouva, k jejímuž uzavření dojde:

2.5.1. objednávkou Kupujícího a jejím potvrzením Prodávajícím (v případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím je v účinnosti Rámcová smlouva), nebo

2.5.2. samostatnou kupní smlouvou obsahující projevy vůle Kupujícího a Prodávajícího i podpisy jejich zástupců na téže listině (v případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím není v účinnosti Rámcová smlouva).

2.6. „Zboží“ – výrobky Prodávajícího specifikované v Kupní smlouvě, včetně příslušenství.

3. Kupní ceny

3.1.Kupující se zavazuje zaplatit za Zboží kupní cenu, jejíž způsob určení je sjednán v Rámcové smlouvě, v Dílčí kupní smlouvě nebo v samostatné cenové nabídce Prodávajícího.

3.2.Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené aktuálním obecně závazným právním předpisem.

3.3.V případě, že je Kupující osobou se sídlem v jiném členském státě EU, než je Česká republika, je před započetím plnění Kupní smlouvy povinen doložit Prodávajícímu osvědčení o registraci k DPH v jiném členském státě EU vydané místně příslušným orgánem. V případě, že v průběhu účinnosti smluvního vztahu přestane být Kupující plátcem DPH v jiném členském státě EU, zvyšují se všechny ceny Zboží o DPH v příslušné zákonné výši. Skutečnost, že Kupující přestal být plátcem DPH v jiném členském státě EU, je Kupující povinen neprodleně písemně oznámit Prodávajícímu.

4. Platební podmínky

4.1.Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím. Není-li dále stanoveno jinak nebo nestanoví-li jinak příslušná Kupní smlouva, je Prodávající oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) okamžikem uzavření kupní smlouvy. Kupní cenu je Kupující povinen zaplatit na účet určený Prodávajícím v potvrzení objednávky, v Kupní smlouvě, v příslušné faktuře nebo v hotovosti v pokladně Prodávajícího.

4.2. Není-li dále stanoveno jinak nebo nestanoví-li jinak příslušná Kupní smlouva, je daňový doklad (faktura) splatný do patnácti (15) dnů ode dne vystavení.

4.3. Pokud má být podle Kupní smlouvy kupní cena Kupujícím zaplacena před odevzdáním Zboží, je kupní cena splatná na základě zálohového listu (zálohové faktury), který je Prodávající oprávněn vystavit po uzavření Kupní smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v tomto zálohovém listě. Prodávající v takovém případě není povinen odevzdat Zboží Kupujícímu před zaplacením zálohového listu.

4.4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat kromě označení smluvních stran a náležitostí stanovených příslušnými právními předpisy minimálně: číslo nebo označení Prodávajícím potvrzené objednávky nebo číslo Dílčí kupní smlouvy, datum zdanitelného plnění (tzn. den odevzdání Zboží). Formální nedostatky daňového dokladu (faktury) nemají vliv na splatnost kupní ceny.

4.5. Za den splnění závazku Kupujícího zaplatit Prodávajícímu kupní cenu se považuje vždy den, kdy budou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně připsány na účet Prodávajícího nebo zaplaceny v hotovosti v pokladně Prodávajícího.

4.6. V případě, že je splatnost kupní ceny sjednána ve splátkách a že Kupující neuhradí řádně a včas kteroukoliv splátku, vznikne Prodávajícímu nárok na okamžité zaplacení celého dosud neuhrazeného zbytku sjednané kupní ceny. Ustanovení § 2133 občanského zákoníku se vylučuje.

4.7.Bankovní poplatky související s placením kupní ceny hradí Kupující. O tyto bankovní poplatky nelze krátit jakékoliv platby podle Kupní smlouvy.

5. Doba a místo dodání Zboží

5.1.Prodávající je povinen odevzdat Zboží v době uvedené v Kupní smlouvě. Stanoví-li Kupní smlouva povinnost Prodávajícího odevzdat Zboží do určitého termínu nebo v určitém časovém rozmezí, je Prodávající oprávněn odevzdat Zboží kterýkoliv den této lhůty. Prodávající je v takovém případě povinen vyzvat Kupujícího nejméně jeden (1) den předem k převzetí Zboží nebo k poskytnutí potřebné součinnosti k odevzdání Zboží. Stanoví-li Kupní smlouva povinnost Prodávajícího odevzdat Zboží v určitém časovém období v den určený Kupujícím, je Kupující povinen Prodávajícímu konkrétní den odevzdání/převzetí Zboží písemně nebo e-mailem sdělit nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Prodlení Prodávajícího s odevzdáním Zboží Kupujícímu, jež nepřesahuje 7 pracovních dnů dobu uvedenou v kupní smlouvě nebo v informaci Prodávajícího k objednávce, nestanoví podstatné porušení Kupní smlouvy.

5.2.Prodávající je oprávněn zadržet Zboží v případě, že Kupující mu vůči němu jakékoliv dluhy po termínu splatnosti.

5.3. Není-li dále stanoveno nebo v Kupní smlouvě sjednáno jinak, zajišťuje si Kupující přepravu Zboží na své náklady sám.

5.4.Ve výjimečných případech, kdy na základě předchozí písemné dohody smluvních stran přepravu zajišťuje Prodávající, je Kupující povinen zajistit vykládku Zboží v pracovní dny alespoň v době od 8.00 od 15.00, a to do dvou (2) hodin od přistavení vozidla do sjednaného místa dodání.

5.5. V případě, kdy přepravu Zboží zajišťuje Prodávající a kdy bude tato přeprava zrušena z důvodu na straně Kupujícího, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- CZK. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu školy v plné výši. Kupující je povinen zaplatit uvedenou smluvní pokutu Prodávajícímu do dvou (2) týdnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k úhradě smluvní pokuty.

5.6. V případě, kdy přepravu Zboží zajišťuje Kupující, zavazuje se Prodávající odevzdat Zboží Kupujícímu nebo jím zajištěnému dopravci v místě svého sídla (místo plnění) v pracovní den určený dle odst. 5.1. těchto VOP, a to v době od 7.00 hod do 15.00 hod. Pokud je jako den odevzdání sjednán den pracovního volna, je Prodávající povinen odevzdat Zboží Kupujícímu nebo jím zajištěnému dopravci v nejbližší následující pracovní den. Za okamžik odevzdání Zboží se považuje okamžik, kdy Prodávající umožní v místě plnění Kupujícímu nebo jím zajištěnému dopravci nakládat se Zbožím, není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak.

5.7. Kupující je povinen Zboží odevzdané Prodávajícím převzít v místě a době plnění. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k řádnému splnění závazku. Prodávajícího odevzdat Kupujícímu Zboží v souladu s Kupní smlouvou. Při převzetí zboží je Kupující povinen jej zkontrolovat a případné nedostatky a vady ihned Prodávajícímu nahlásit. V případě, že si Kupující zajišťuje dopravu Zboží, je povinen zejména zajišťovat řádně a včas příslušné dopravce tak, aby byl vždy v době plnění zajištěn ze strany příslušného dopravce Kupujícího odpovídající dopravní prostředek v místě plnění a aby tito dopravci Kupujícího řádně a včas převzali Zboží za účelem jeho přepravy Kupujícímu, tj. aby měl Prodávající možnost odevzdat Zboží.

5.8. V případě, že Kupující poruší povinnost součinnosti a/nebo povinnost převzetí Zboží a v důsledku toho Prodávající neodevzdá Kupujícímu Zboží v souladu s Kupní smlouvou, nejde o porušení Kupní smlouvy Prodávajícím.

5.9. Dále, v případě uvedeném v odst. 6.8. těchto VOP, bude Zboží Prodávajícím uskladněno na náklady Kupujícího. Náklady s tím spojené bude Kupující povinen hradit Prodávajícímu na základě jim vystavené faktury. Prodávající je povinen o uskladnění Zboží Kupujícího vyrozumět a vyzvat jej k poskytnutí součinnosti a převzetí Zboží v dodatečné lhůtě tří (3) týdnů. Jestliže Kupující neposkytne potřebnou součinnost a/nebo nepřevezme Zboží ani v takto stanovené lhůtě, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 75 % z kupní ceny Zboží sjednané v Kupní smlouvě.

6. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na Zboží

6.1.Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až okamžikem úplného

zaplacení kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny není Kupující oprávněn převést vlastnické právo ke Zboží na třetí osobu.

6.2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho odevzdání Prodávajícím podle čl. 6 těchto VOP.

7. Vyšší moc, překážky plnění

7.1.Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jakékoli smluvní povinnosti, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli („případ vyšší moci“).

7.2. Smluvní strana, u níž došlo k případu vyšší moci, je povinna o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do jednoho (1) týdne písemně informovat druhou smluvní stranu. Stejně tak a ve stejné lhůtě je příslušná smluvní strana povinna písemně informovat druhou smluvní stranu o odpadnutí případu vyšší moci.

7.3. V případě, že bude případ vyšší moci trvat u příslušné smluvní strany nepřetržitě více než tři (3) měsíce, zaniká povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu a současně též závazek Kupujícího převzít Zboží, u něhož připadla doba plnění na trvání případu vyšší moci. V případě, že bude případ vyšší moci trvat u příslušné smluvní strany méně než patnáct (15) dnů, prodlužuje se doba plnění o trvání případu vyšší moci.

8. Další povinnosti kupujícího

8.1.Kupující je povinen na vlastní nebezpečí a náklady obstarat dovozní licenci nebo jiná úřední povolení, splnit veškeré celní a jiné administrativní povinnosti nutné pro dovoz Zboží do sjednaného místa dodání a uhradit clo, daně, poplatky a další výdaje spojené s těmito úkony.

8.2. Kupující není oprávněn postoupit nebo zastavit jakékoliv své pohledávky z Kupní smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu nebo předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

8.3. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své započitatelné pohledávky vůči Prodávajícímu.

8.4. Kupující je povinen Prodávajícímu oznámit jakékoliv změny týkající se jeho registrace k DPH, která má vliv na kupní cenu podle Kupní smlouvy. V případě porušení této povinnosti se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny Zboží, při jehož prodeji Prodávající vycházel z chybných údajů Kupujícího o registraci k DPH.

9. Záruka z práva z vadného plnění

9.1.Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, platí, že Prodávající odpovídá Kupujícímu za jakost stanovenou příslušnými technickými normami.

9.2.Prodávající odpovídá za to, že v době přechodu nebezpečí na Zboží má Zboží jakost sjednanou v Kupní smlouvě. V případě, že jakost Zboží není v Kupní

smlouvě sjednána, odpovídá Prodávající za to, že Zboží má v době přechodu nebezpečí na Zboží střední jakost.

9.3.Prodávající dále odpovídá za případné vady, které Zboží má v době přechodu nebezpečí na Zboží na Kupujícího. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

9.4.Odpovědnost Prodávajícího z titulu vad se nevztahuje na vady způsobené vnějšími událostmi (například případy vyšší moci), které nezpůsobil Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí Prodávající plnil své závazky. Odpovědnost Prodávajícího z titulu vad se nevztahuje se nevztahuje na vady Zboží vzniklé v důsledku jeho spojení s jiným zbožím, na vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování či obsluhy, dále na vady vzniklé v důsledku provozování v rozporu s bezpečnostními předpisy, technickou dokumentací, návodem nebo pokyny Prodávajícího ani na vady vzniklé v důsledku porušení obecně závazných právních předpisů či v důsledku provedení zásahů, změn nebo úprav Zboží bez předchozího souhlasu Prodávajícího.

9.5.Kupující je povinen uplatnit u Prodávajícího svůj nárok z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží (nebo z titulu záruky za jakost, byla-li takto udělená v dílčí nebo rámcové smlouvě) bez zbytečného odkladu poté, kdy reklamovanou vadu zjistil nebo kdy tuto vadu při řádném užívání s vynaložením odborné péče měl či mohl zjistit, nejpozději však:

– do dvou (2) pracovních dnů ode dne odevzdání Zboží v případě zjevných vad,

– do jednoho (1) týdne od zjištění vady v případě skrytých vad, nejpozději však

do dvou týdnů od odevzdání zboží. V případě, že Kupující neuplatní své právo z vadného plnění ve výše uvedených

lhůtách, jeho nároky zanikají.

9.6.Kupující je povinen doručit oznámení o zjištění vady Zboží (tj. reklamaci) Prodávajícímu v písemné podobě. Pokud Kupující hodlá využít svého práva na volbu nároku spojenou s vadným plněním, je povinen tuto volbu provést současně s oznámením vady. Reklamace musí obsahovat alespoň následující údaje:

– Identifikační údaje Kupujícího (tj. obchodní jméno, adresu, IČ, telefonní spojení, e-mail, příjmení, jméno, pozice kontaktní osoby),

– Specifikaci reklamovaného Zboží,

– Číslo Kupní smlouvy a datum jejího uzavření,

– Místo umístění Zboží,

– Datum odevzdání a převzetí zboží,

– Datum zjištění vady,

– Konkrétní popis vady a/nebo jejich projevů, fotografie,

V případě, že reklamace nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude se jednat o řádné oznámení a uplatnění práv z vadného plnění nebo práv ze záruky.

9.7.Prodávající je povinen sdělit Kupujícímu do třicet (30) dnů od obdržení reklamace, zda reklamaci uznává za oprávněnou. Spolu s tím je oprávněn udělit Kupujícímu pokyny týkající se užívání Zboží do doby odstranění vady.

9.8.Kupující je povinen řídit se pokyny Prodávajícího udělenými podle ust. 9.9. těchto VOP a to až do odstranění vady. Pokud tak Kupující neučiní, ponese odpovědnost za další případné vady, škody či jinou újmu způsobenou Kupujícímu, Prodávajícímu a/nebo třetím osobám v důsledku používání reklamovaného Zboží.

9.9.Prodávající je povinen odstranit oprávněně reklamované vady Zboží do třiceti (30) dnů od obdržení reklamace.

10. Odstoupení od Kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy jednak v případech stanovených občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a dále, není-li v Kupní

smlouvě sjednáno jinak, také v případě, že:

– Kupující poruší sjednanou výhradu vlastnictví tím, že převede na třetí osobu Zboží před úplným zaplacením jeho kupní ceny,

– Proti Kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení, anebo se se ocitne v úpadku nebo hrozícím úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb. nebo

– Kupující poruší nejméně dvakrát tutéž Kupní smlouvu.

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pouze v případech stanovených v občanském zákoníku č. 89/20123 Sb..

10.3. Odstoupit od Kupní smlouvy lze toliko formou doporučeného dopisu s dodejkou odeslaného na adresu sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se oznámení o odstoupení považuje za doručené desátým (10.) dnem po odeslání.

10.4. Doručením oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy druhé smluvní straně se zrušují veškeré dosud nesplněné závazky smluvních stran z dané Kupní smlouvy a to od počátku, není-li dále v těchto VOP, Rámcové smlouvě nebo Dílčí kupní smlouvě stanoveno jinak. Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčena povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu za Zboží odevzdané Prodávajícím do okamžiku odstoupení ani povinnost Prodávajícího odevzdat Zboží objednané do okamžiku odstoupení a povinnost Kupujícího převzít Zboží objednané do okamžiku odstoupení.

11. Smluvní pokuta

11.1. V případě prodlení Kupujícího se splněním povinnosti uhradit kupní cenu sjednanou v Kupní smlouvě, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši, a to i v případě, že bude smluvní pokuta snížena soudem ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. Kupující se zavazuje smluvní pokutu Prodávajícímu zaplatit do dvou (2) týdnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího k úhradě smluvní pokuty.

11.2. V případě prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti odevzdat Zboží podle Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z kupní ceny Zboží, u něhož je v prodlení, a to za každý den prodlení až do maximální výše 5 % kupní ceny Zboží, u něhož je v prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Rámcovou smlouvu i Kupní smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné podobě (tj. nikoliv ústně ani e-mailem či jinými elektronickými prostředky).

12.2. Prodávající je oprávněn namítat neplatnost Kupní smlouvy či jakéhokoli jejího dodatku z důvodu nedodržení sjednané formy kdykoli, i když bylo již započato s plněním.

12.3. Vylučuje se použití ust. § 1740 odst. 3 a § 1744 občanského zákoníku ve vztahu k procesu uzavření Kupní smlouvy, dále se vylučuje použití ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na smluvní vztah z Kupní smlouvy, a také se vylučuje použití ust. § 557, § 1805 odst. 2 a § 2050 občanského zákoníku na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím. 12.4. Uzavřením Kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá riziko změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.

12.5. Ukáže-li se kdykoli v budoucnu některé z ustanovení Kupní smlouvy neplatným, zdánlivým či nicotným, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.

12.6. Veškerá písemná sdělení mezi Prodávajícím a Kupujícím budou považována za řádně doručená pouze tehdy, budou-li podepsána osobou oprávněnou jednat jménem odesílatele a doručena na adresu sídla druhé smluvní strany. V případě, že smluvní strana, jíž bude takové sdělení doručováno, odmítne písemné sdělení převzít nebo si nevyzvedne sdělení uložené u poskytovatele, bude za den doručení považován den odmítnutí převzetí daného sdělení (u sdělení, jejichž převzetí bylo adresátem odmítnuto), resp. pátý (5.) den po uložení sdělení u poskytovatele poštovních služeb kvůli nepřevzetí adresátem.

12.7. Pro rozhodování veškerých sporů, které mohou vzniknout z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, jsou příslušné soudy České republiky a v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušný obecný soud Prodávajícího.

12.8. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit.

12.9. Ujednání Kupních smluv odchylná od těchto VOP se použijí přednostně.

12.10. Dnem uvedeným v záhlaví těchto VOP pozbývají platnosti dosavadní VOP Prodávajícího.

V Javorníku dne 15.6.2017

Bogusław Jerzy Pelar

jednatel společnosti